•   სოფელ ზოდის საჯარო სკოლა

    სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

  •   სოფელ ზოდის საჯარო სკოლა

    სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

  •   სოფელ ზოდის საჯარო სკოლა

    სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

 
      
 
 


 სიახლეები

 
 
სიახლეები  
„ჩაატარე ლექცია ევროპის შესახებ“
   
სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზოდის საჯარო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი : ნონა ყაველაშვილი. ლექციის-გაკვეთილის მოკლე ანოტაცია: გაკვეთილის თემა: „განმანათლებლობა საქართველოში- ქართულ- ევროპული დიალოგი და დემოკრატიული ღირებულებები“

                             
12 თებერვალი, 2021 დაწვრილებით...
           
მესამე ეროვნული კონფერენცია : „საუკეთესო პედაგოგიური პრაქტიკა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში“.
   
„ჩემი სოფლის ეკოლოგიური პრობლემები და ევროკავშირი“ -პროექტის ხელმძღვანელი ნონა ყაველაშვილი

                             
7 ნოემბერი, 2022 დაწვრილებით...
           
სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზოდის საჯარო სკოლამ ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში განახორციელა პროექტი ,, კულტურული მემკვიდრეობა -ქვეყნის განვითარების ანარეკლი"
   
პროექტის ხელმძღვანელი: სოფელ ზოდის საჯარო სკოლის დირექტორი ნონა ყაველაშვილი პროექტის ჯგუფის წევრები: 1. მანანა ბოყოველი- ისტორიის მასწავლებელი 2. თამარ ჯაოშვილი -ფიზიკის მასწავლებელი 3.ელისო მერმანიშვილი -ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 4.ნანა აბაშიძე-მათემატიკის მასწავლებელი 5.სოფიო ბრეგვაძე-სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებელი 6.ირმა ბოჭორიშვილი-ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

                             
7 იანვარი, 2022 დაწვრილებით...
           
კომპლექსური დავალება საგაკვეთილო პროცესის მთავარი ინსტრუმენტია , რომელიც უდავოდ შეუწყობს ხელს ესგ-თი დასახული საგანმანათლებლო მიზნების შესრულებას
   
ყვე­ლა ახა­ლი რე­ფორ­მა გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში მი­მარ­თუ­ლია, გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოს სწავ­ლა-სწავ­ლე­ბის ხა­რის­ხი და ხე­ლი შე­უწყოს სრულ­ყო­ფი­ლი პი­როვ­ნე­ბი­სა და მო­ქა­ლა­ქის აღ­ზ­რ­დას. მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, რა გზე­ბით და სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბით შე­ეც­დე­ბი, სი­ახ­ლე­ე­ბი შეს­თა­ვა­ზო მომ­ხ­მა­რე­ბელს (ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში მას­წავ­ლებ­ლებს, რომ­ლე­ბიც არა­ერ­თხელ ჩაბ­მუ­ლან რე­ფორ­მე­ბის მა­რა­თონ­ში) და გან­საზღ­ვ­რო შე­დე­გე­ბი, რო­მე­ლიც გარ­კ­ვე­უ­ლი პე­რი­ო­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში აუცი­ლებ­ლად აისა­ხე­ბა მოს­წავ­ლე­ებ­ზე.

                             
7 იანვარი, 2022 დაწვრილებით...
           
ზოდის საჯარო სკოლა სტუმრად იმყოფებოდა ჭიათურის მე-12 სკოლაში
   
ზოდის საჯარო სკოლა( მასწავლებლები ნონა ყაველაშვილი,ირმა ბოჭორიშვილი) აგრძელებს მუშაობას სოც.პროექტის ფარგლებში.....

                             
21 ივნისი, 2022 დაწვრილებით...
           
123

აირჩიეთ სასურველი
 პერიოდი

    
    

 
 
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
      .   .